مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (334)

2-8-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران332-9: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی362-10: ساماندهی و ارتقاء بخشی سکونتگاههای غیررسمی382-11: راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان42 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (333)

براى درک دقیق و درست شخصیت انسان، لازم است عوامل مختلف مشخص کننده شخصیت به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. روان شناسان معاصر به هنگام تحقیق پیرامون عوامل شخصیت ساز، معمولا عوامل بیولوژیک، اجتماعى و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (332)

ب) گاو……………………………………………………………………………………………….114 ج) گوسفند…………………………………………………………………………………………..117 د) دینار………………………………………………………………………………………………..120 ه) درهم………………………………………………………………………………………………122 و) حله یمنی…………………………………………………………………………………………125 گفتار دوم: اصیل بودن یا نبودن موارد دیه ……………………………………………………………130 گفتار سوم: طریقیت و موضوعیت دیه ……………………………………………………………… 132فصل دوم: مهلتها و مسئولین پرداخت……………………………………………………………………..136 مبحث اول: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (330)

1- 15 -2- تعیین هویت مایکوباکتریومها بر اساس خصوصیات ژنوتیپی………………………………………………….351-15-2-1-تشخیص بیماری ……………………………………………………………………………………………………………..361-15-2-2- تعیین هویت مولکولی مایکوباکتری هاجهت تعیین گونه ……………………………………………………..391-15-2-2-1-پروب های اسید نوکلئیک ……………………………………………………………………………………………..391-15-2-2-2 ریبوتایپینگ ………………………………………………………………………………………………………………….391-15-2-2-3- روش هیبریدیزاسیونDNA – DNA ……………………………………………………………………………391-15-2-2-4-پروب های هیبریداسیون داخل ژنومی Read more…

By 92, ago