مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (337)

کاربرد یافته هادر پرستاری………………………………. ………………………………..139 پیشنهادات براساس یافته ها………………………………………………………………140 فهرست منابع ………………………………………………………………………………….142فهرست جداول و نمودارهاعنوان صفحهجدول شماره1-4 : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی- اجتماعی واحدهای مورد پژوهش و نوزادان آنان………………………………………………………………………………………………………………. 72نمودار شماره 1-4 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (338)

کاربرد یافته هادر پرستاری………………………………. ………………………………..139 پیشنهادات براساس یافته ها………………………………………………………………140 فهرست منابع ………………………………………………………………………………….142فهرست جداول و نمودارهاعنوان صفحهجدول شماره1-4 : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی- اجتماعی واحدهای مورد پژوهش و نوزادان آنان………………………………………………………………………………………………………………. 72نمودار شماره 1-4 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (339)

سایت منبع شکل (1) مدل مفهومی پژوهش1-6) فرضیات تحقیق :فرضیه اصلی:– رفتار شهروندی و تعهد سازمانی بر رابطه بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و بازارگرایی بانک توسعه تعاون استان اصفهان اثر گذارند.فرضیات فرعی:– بین سطح Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (340)

بخش دوم: مبانی اندیشه سیاسی فارابی19الف) فلسفه سیاسی19ب) علم سیاست22ج) سیاست22د) علم مدنی23ه) سیاست مدنی24بخش سوم: نظام سیاسی در اندیشه فارابی25خاستگاه حکومت28ب) ساختار نظام سیاسی311.رهبری31نوع اول رهبرى: رئیس اول33نوع دوم رهبرى: ریاست تابعه مماثل34نوع سوم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (330)

1- 15 -2- تعیین هویت مایکوباکتریومها بر اساس خصوصیات ژنوتیپی………………………………………………….351-15-2-1-تشخیص بیماری ……………………………………………………………………………………………………………..361-15-2-2- تعیین هویت مولکولی مایکوباکتری هاجهت تعیین گونه ……………………………………………………..391-15-2-2-1-پروب های اسید نوکلئیک ……………………………………………………………………………………………..391-15-2-2-2 ریبوتایپینگ ………………………………………………………………………………………………………………….391-15-2-2-3- روش هیبریدیزاسیونDNA – DNA ……………………………………………………………………………391-15-2-2-4-پروب های هیبریداسیون داخل ژنومی Read more…

By 92, ago